Ochrona środowiska

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa jest zorientowana przede wszystkim na oferowanie wyrobów i usług, które swoją jakością, niezawodnością, wydajnością i ekologicznością, spełniają wyspecyfikowane wymogi naszych klientów.

Głównym celem przedsiębiorstwa jest stworzenie programu produkcji w minimalnym stopniu obciążającego środowisko naturalne, stwarzanie warunków ciągłej poprawy, zapobieganie zanieczyszczeniom i utrzymywanie sytemu ochrony środowiska w zgodzie z przepisami prawnymi. Zasady realizacji strategii przedsiębiorstwa w sferze środowiska naturalnego zostały sformułowane w dokumencie "Polityka jakości i środowiska", który jest szczególnie ważnym dokumentem wiążącym dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, osób i firm pracujących dla przedsiębiorstwa. Ogłoszeniem tej polityki, firma zobowiązała się do przestrzegania procesu nieustannej poprawy i zapobiegania zanieczyszczeniom, a także do spełniania wymogów przepisów prawnych, którym przedsiębiorstwo podlega, efektywnego wykorzystywania źródeł naturalnych, ochrony wód, gleby, atmosfery, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Nieodłączną częścią tej polityki jest również proces postępowania z odpadami, substancjami chemicznymi i środki bezpieczeństwa podejmowane w przypadku awarii lub stanu zagrożenia.

W celu spełnienia tego zobowiązania firma PBS ENERGO, a.s. wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004, który jest kluczowym instrumentem nieustannego ulepszania procesów, w sensie zmniejszania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. By spełnić wymogi polityki środowiskowej, przedsiębiorstwo zobowiązuje się do:

 • dotrzymywania prawnych i innych wymogów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, zachowania naturalnych źródeł i zapewnienie bezpiecznego środowiska,
 • utrzymywania, rozwoju i systematycznego ulepszania systemu zarządzania środowiskowego, wdrożonego wg normy ISO 14001:2004 i udokumentowanego w Podręczniku Zintegrowanego Systemu Zarządzania i nawiązujących dyrektyw,
 • decydowania o projektach inwestycyjnych i ich realizacji z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne,
 • kierowania pracownikami i przekonywania ich do odpowiedzialnego podejścia do środowiska naturalnego oraz zrozumienia i wspierania środowiskowej polityki przedsiębiorstwa,
 • wytworzenia warunków do ekologicznego postępowania pracowników,
 • gospodarowania odpadami i substancjami chemicznymi zgodnie z przepisami prawnymi i innymi wymogami,
 • zapobiegania ryzyku i zanieczyszczeniom oraz możliwościom powstania nadzwyczajnych sytuacji, których konsekwencje mogły by mieć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne,
 • prowadzenia należycie zaplanowanych prewencyjnych przeglądów, w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko przypadków związanych z eksploatacją środków transportowych i manipulacyjnych oraz innych urządzeń technicznych,
 • corocznego ustanawiania celów związanych ze środowiskiem w celu realizacji polityki środowiskowej – osiągnięcie ustanowionych wartości docelowych będzie kontrolowane w ramach regularnego rocznego przeglądu Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • informowania o tej polityce wszystkich pracowników i upubliczniania jej w odpowiedniej formie społeczeństwu,
 • wymagania od kontrahentów respektowania firmowej polityki środowiskowej.

Zgodnie z wymogami ISO 14001:2004, wdrożony system zarządzania środowiskowego, poszczególne procesy i czynności są w określonych interwałach kontrolowane w taki sposób, żeby została zapewniona stała poprawność, adekwatność i efektywność troski o środowisko naturalne. Zostały również zdefiniowane możliwości poprawy, potrzeby zmian zarządzania środowiskowego i ewentualne zmiany polityki i celów środowiskowych oraz wartości docelowych.

Naszym dążeniem jest zmniejszanie ilości produkowanych odpadów, ich segregacja i przekazywanie do dalszej utylizacji a gdzie jest to niemożliwe, dokonywanie ich likwidacji w zgodzie przepisami. Minimalizujemy używanie substancji, które są wg ustaleń odpowiednich przepisów prawnych oznaczone jako niebezpieczne i zastępujemy je substancjami i materiałami, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Na bieżąco współpracujemy z organami administracji państwowej w sprawach dotyczących obowiązków zgłoszeń, wykazów i zatwierdzeń, które winniśmy realizować zgodnie z przepisami prawnymi.
Jiří Crha
Kierownik Działu Kontroli Technicznej