Polityka sterowania jakością i zarządzaniem środowiskowym

Podstawą sukcesu i konkurencyjności naszej spółki jest przede wszystkim jakość produktów i system zarządzania jakością. Wysoka jakość produktów i realizowanych usług są decydującymi czynnikami zadowolenia naszych klientów i z tym związanej naszej stabilnej wydajności ekonomicznej.

W celu realizacji swoich projektów strategicznych, przedsiębiorstwo korzysta z systemów sterowania jakością i zarządzania środowiskowego zgodnych z normami ISO 9001/2008 a ISO 14001/2004 . Kierownictwo przedsiębiorstwa, zgodnie z wdrożonymi systemami sterowania jakością i zarządzania środowiskowego, orientuje swoją działalność na stałe ulepszanie procesów, efektywne wykorzystywanie wszystkich źródeł i obniżanie wpływów negatywnego oddziaływania na środowisko.

Kierownictwo przedsiębiorstwa wymaga odpowiedzialności za właściwy stosunek do środowiska naturalnego od wszystkich pracowników i podejmuje kroki mające na celu stałe obniżanie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. W regularnych interwałach kontroluje swoją działalność, w celu korekty jak technicznych, tak i organizacyjnych odchyłek od ustanowionego standardu, aby była zapewniona stała wydajność i efektywność wdrożonych systemów oraz zadowolenie klientów z wyrobów i usług przedsiębiorstwa.

Celem naszego przedsiębiorstwa jest ciągła optymalizacja procesów oraz obniżanie kosztów przy efektywnym wykorzystywaniu niezbędnych źródeł. Przedsiębiorstwo nieustannie wspiera powiększanie i pogłębianie wiedzy przez wszystkich swoich pracowników w dziedzinach jakości i środowiska, zapewniając tym samym wysoką fachowość i umiejętność, która przenosi się na techniczny poziom wyrobów i oferowanych usług.

Zasady systemu jakości i środowiska przedsiębiorstwo stosuje jak przy wewnętrznej, tak przy zewnętrznej komunikacji, przeważnie ze swoimi dostawcami, gdzie prezentuje swoje projekty środowiskowe i stosuje właściwe podejście do środowiska naturalnego, zwłaszcza u tych nabywanych wyrobów, które mogłyby zagrozić środowisku naturalnemu.

System jakości i środowiska jest regularnie oceniany i sprawdzany przez kierownictwo przedsiębiorstwa w celu zapewnienia jego stosowności, wydajności i efektywności oraz usprawnienia i ewentualnych zmian. Poprzez ogłoszenie takiej polityki, przedsiębiorstwo zobowiązuje się do prowadzenia procesu stałego usprawniania i prewencji zanieczyszczania, jak również do realizacji odpowiednich przepisów prawnych i innych, które dotyczą przedsiębiorstwa, do efektywnego wykorzystywania naturalnych źródeł i energii, ochrony wód, gleby, atmosfery oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoich pracowników.

Niepodzielną częścią tej polityki jest proces postępowania z odpadami, substancjami chemicznymi oraz środki bezpieczeństwa stosowane w przypadku awarii lub stanu zagrożenia. PBS ENERGO, a.s. będzie w następnym okresie:

  • stale usprawniać system zarządzania środowiskowego i wdrażać ochronę środowiska naturalnego do całej działalności przedsiębiorstwa,
  • preferować prewencję przed przedsięwzięciami po fakcie,
  • stosować wymogi przepisów dotyczących środowiska naturalnego u swoich dostawców,
  • przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych i innych wymogów ciążących na przedsiębiorstwie,
  • ściśle przestrzegać limitów emisyjnych nałożonych przepisami prawnymi,
  • informować społeczeństwo i zainteresowane strony, wszystkie osoby i organizacje pracujące dla przedsiębiorstwa o polityce środowiskowej i jej realizacji.

Nasze teraźniejsze i przyszłościowe procesy i czynności są i będą planowane, oceniane i nadzorowane z punktu widzenia ekologicznego i wartości docelowych. Źródła zanieczyszczeń, których w chwili obecnej nie możemy usunąć, będziemy monitorować i tak nimi kierować, aby emisje były jak najmniejsze a ich wartości znajdowały się pod poziomem wartości progowych. Ochrona środowiska naturalnego oraz zadowolenie naszych klientów jest trwałym celem naszego przedsiębiorstwa.

Jiří Crha
Kierownik Działu Kontroli Technicznej